วันที่ เลขที่ เรื่อง
20 ต.ค. 2560 บร0023.3/ว5323 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ฯ (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)
20 ต.ค. 2560 บร0023.3/ว5322 แต่งตั้งวิศวกรโยธาโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำฯ (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)
20 ต.ค. 2560 บร0023.3/ว5325 นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อเอชไอวีฯ (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)
20 ต.ค. 2560 บร0023.2/19613 ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)
20 ต.ค. 2560 บร0023.1/ว5317 ประชประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)
20 ต.ค. 2560 บร0023.1/ว5315 ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)
19 ต.ค. 2560 บร0023.1/ว536 การจัดทำบันทึกท้องถิ่น ประจำปี 2561 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)
19 ต.ค. 2560 บร0023.5/ว5293 หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)
19 ต.ค. 2560 บร0023.1/ว535 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการบังคับใช้กฎหมายและการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)
19 ต.ค. 2560 บร0023.1/ว534 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการบังคับใช้กฎหมายและการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)
18 ต.ค. 2560 บร0023.5/ว5272 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สิน ลูกจ้าง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวการซื้อหรือการจ้างฯ (ประกาศมาแล้ว 4 วัน)
18 ต.ค. 2560 บร0023.3/ว5263 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมทางหลวงท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ประกาศมาแล้ว 4 วัน)
18 ต.ค. 2560 บร0023.3/ว5262 แต่งตั้งวิศวกรโยธาโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมทางหลวงท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดบุรีรัมย์ (ประกาศมาแล้ว 4 วัน)
18 ต.ค. 2560 บร0023.5/ว5243 การติดตามผลการใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับ อปท. (e-Laas) ประจำเดือน กันยายน 2560 (ประกาศมาแล้ว 4 วัน)
18 ต.ค. 2560 บร0023.1/ว529 การจัดทำแผนการปฏิบัติราชการฯ (ประกาศมาแล้ว 4 วัน)
17 ต.ค. 2560 บร0023.5/ว5240 แนวทางปฏิบัติการชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคารบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) (ประกาศมาแล้ว 5 วัน)
17 ต.ค. 2560 บร0023.5/ว5239 โครงการฝึกอบรมการจัดทำรายงานการเงินประจำปี หมายเหตุประกอบงบการเงินและการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) (ประกาศมาแล้ว 5 วัน)
17 ต.ค. 2560 บร0023.3/ว5232 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ประกาศมาแล้ว 5 วัน)
16 ต.ค. 2560 บร0023.5/ว5187 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 6 วัน)
16 ต.ค. 2560 บร0023.5/ว5186 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขของ อปท. พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 6 วัน)
16 ต.ค. 2560 บร0023.5/ว5182 การโอนจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการฯ (ประกาศมาแล้ว 6 วัน)
12 ต.ค. 2560 บร0023.3/ว526 ขอเชิญประชุมซักซ้อมขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ประกาศมาแล้ว 10 วัน)
12 ต.ค. 2560 บร0023.3/ว525 ขอเชิญประชุมซักซ้อมขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ประกาศมาแล้ว 10 วัน)
12 ต.ค. 2560 บร0023.5/ว523 แนวทางการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภทสถานศึกษาในระหว่างปีการศึกษา (ประกาศมาแล้ว 10 วัน)
11 ต.ค. 2560 บร0023.1/ว521 แจ้งคะแนนผลการทดสอบผู้ข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยฯ (ประกาศมาแล้ว 11 วัน)
11 ต.ค. 2560 บร0023.1/ว520 แจ้งคะแนนผลการทดสอบผู้ข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยฯ (ประกาศมาแล้ว 11 วัน)
11 ต.ค. 2560 บร0023.1/ว518 กำหนดการตรวจเยี่ยม อปท. ในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ฯ (ประกาศมาแล้ว 11 วัน)
11 ต.ค. 2560 บร0023.5/ว5118 ขอทำความตกลงในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินฯ (ประกาศมาแล้ว 11 วัน)
10 ต.ค. 2560 บร0023.5/ว5107 การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรเงินภาษี (ประกาศมาแล้ว 12 วัน)
10 ต.ค. 2560 บร0023.5/ว5106 การโอนจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ (ประกาศมาแล้ว 12 วัน)
10 ต.ค. 2560 บร0023.3/ว5098 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปฯ (ประกาศมาแล้ว 12 วัน)
10 ต.ค. 2560 บร0023.3/ว5096 ประกาสผลการสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลฯ (ประกาศมาแล้ว 12 วัน)
10 ต.ค. 2560 บร0023.3/ว5094 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกรางวัลสตรีดีเด่นด้านศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม (ประกาศมาแล้ว 12 วัน)
10 ต.ค. 2560 บร0023.3/ว5090 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกรางวัลสตรีดีเด่นด้านศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม (ประกาศมาแล้ว 12 วัน)
10 ต.ค. 2560 บร0023.2/ว5079 กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินฯ (ประกาศมาแล้ว 12 วัน)
10 ต.ค. 2560 บร0023.3/ว5073 การนำแผนการศึกษาแห่งชาติฯ (ประกาศมาแล้ว 12 วัน)
6 ต.ค. 2560 บร0023.1/ว515 แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 2562 (ประกาศมาแล้ว 16 วัน)
6 ต.ค. 2560 บร0023.1/ว515 แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 2562 (ประกาศมาแล้ว 16 วัน)
6 ต.ค. 2560 บร0023.3/วง514 โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2560 (ประกาศมาแล้ว 16 วัน)
6 ต.ค. 2560 บร0023.3/ว513 การสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวงฯ ปี2561 (ประกาศมาแล้ว 16 วัน)
6 ต.ค. 2560 บร0023.3/ว508 การจัดส่งงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2561 (ประกาศมาแล้ว 16 วัน)
6 ต.ค. 2560 บร0023.3/ว509 การจัดส่งงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2561 (ประกาศมาแล้ว 16 วัน)
6 ต.ค. 2560 บร0023.5/ว512 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่ำบำเหน็จ บำนาญ) ปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 16 วัน)
6 ต.ค. 2560 บร0023.5/ว510 แผนปฏิบัติการ (Action Plan)การจัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า (ประกาศมาแล้ว 16 วัน)
4 ต.ค. 2560 บร0023.2/ว5011 กำหนดสถานที่สอบแข่งขันตำแหน่งนักสันทนาการปฏิบัติการ และตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ (ประกาศมาแล้ว 18 วัน)
 
 
   
   
mersin escort