วันที่ เลขที่ เรื่อง
25 เม.ย. 2560 ที่ บร 0023.3/ว 1936 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)
25 เม.ย. 2560 ที่ บร 0023.3/ว 1935 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)
25 เม.ย. 2560 บร0023.5/ว1951 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณฯ (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)
25 เม.ย. 2560 บร0023.3/ว1950 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฯ (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)
25 เม.ย. 2560 บร0023.3/ว1946 สำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียนของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)
25 เม.ย. 2560 บร0023.5/ว1926 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)
21 เม.ย. 2560 บร0023.1/ว187 สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการเบิกจ่ายทุนการศึกษาของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 6 วัน)
21 เม.ย. 2560 บร0023.1/ว186 สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการเบิกจ่ายทุนการศึกษาของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 6 วัน)
20 เม.ย. 2560 บร0023.5/ว6822 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 7 วัน)
20 เม.ย. 2560 บร0023.5/ว1845 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 7 วัน)
18 เม.ย. 2560 บร0023.1/ว178 รายชื่อข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 9 วัน)
18 เม.ย. 2560 ที่ บร 0023.3/ว 180 ขอเชิญประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 9 วัน)
18 เม.ย. 2560 ที่ บร 0023.3/ว 179 ขอเชิญประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 9 วัน)
18 เม.ย. 2560 ที่ บร 0023.3/ว 182 โครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 9 วัน)
18 เม.ย. 2560 ที่ บร 0023.3/ว 181 โครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 9 วัน)
12 เม.ย. 2560 บร0023.3/ว1799 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) (ประกาศมาแล้ว 15 วัน)
12 เม.ย. 2560 บร0023.1/ว178 รายชื่อข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 15 วัน)
12 เม.ย. 2560 บร0023.3/ว1783 การขับเคลื่อนนโยบายด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" (ประกาศมาแล้ว 15 วัน)
12 เม.ย. 2560 บร0023.3/ว1781 การขับเคลื่อนนโยบายด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" (ประกาศมาแล้ว 15 วัน)
12 เม.ย. 2560 บร0023.3/ว1777 การขับเคลื่อนนโยบายด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด (ประกาศมาแล้ว 15 วัน)
11 เม.ย. 2560 บร0023.5/ว1758 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณฯ (ประกาศมาแล้ว 16 วัน)
11 เม.ย. 2560 บร0023.5/ว1757 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ประกาศมาแล้ว 16 วัน)
11 เม.ย. 2560 บร0023.5/ว1756 หารือการจ่ายเงินอุดหนุนของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 16 วัน)
11 เม.ย. 2560 บร0023.2/ว1752 ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูลฯ (ประกาศมาแล้ว 16 วัน)
11 เม.ย. 2560 บร0023.5/6360 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 16 วัน)
10 เม.ย. 2560 บร0023.5/ว175 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและอัตราในการจ่ายเงินสงเคราะห์ฯ (ประกาศมาแล้ว 17 วัน)
10 เม.ย. 2560 บร0023.3/ว1719 โครงการฝึกอบรมบุคลากรของ อปท.ด้านการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ (ประกาศมาแล้ว 17 วัน)
10 เม.ย. 2560 บร0023.3/ว1718 แก้ไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเจ้าพนักงานทะเบียน (ประกาศมาแล้ว 17 วัน)
7 เม.ย. 2560 บร0023.5/ว1674 การติดตามผลการใช้งานระบบบัญชีคอมฯ (e-LAAS) (ประกาศมาแล้ว 20 วัน)
7 เม.ย. 2560 บร0023.5/ว1673 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ (ประกาศมาแล้ว 20 วัน)
7 เม.ย. 2560 - ประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2560 (ประกาศมาแล้ว 20 วัน)
5 เม.ย. 2560 บร 0023.3/ว1657 แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 2 (ประกาศมาแล้ว 22 วัน)
5 เม.ย. 2560 บร 0023.3/ว1656 การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (สถานการณ์น้ำประปา) (ประกาศมาแล้ว 22 วัน)
30 มี.ค. 2560 บร0023.3/ว160 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านช่าง (ประกาศมาแล้ว 28 วัน)
30 มี.ค. 2560 บร0023.3/ว1558 ขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (ประกาศมาแล้ว 28 วัน)
30 มี.ค. 2560 บร0023.3/ว1554 แต่งตั้งทีมวิทยากรระดับจังหวัด (ครูก) ในการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้กระบวนการหลักประชารัฐ (ประกาศมาแล้ว 28 วัน)
30 มี.ค. 2560 บร0023.3/ว1553 ประชาสัมพันธ์โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นิทานสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสอนเด็กให้มีคุณธรรมเกิดขึ้นใกล้ตัวเรา" (ประกาศมาแล้ว 28 วัน)
30 มี.ค. 2560 บร0023.3/ว1548 ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 28 วัน)
30 มี.ค. 2560 บร0023.1/ว1538 การคัดเลือกท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560 (ประกาศมาแล้ว 28 วัน)
30 มี.ค. 2560 บร0023.1/ว1534 สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการเบิกจ่ายทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 28 วัน)
30 มี.ค. 2560 บร0023.1/ว1533 สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการเบิกจ่ายทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายอำเภอ ทุกอำเภอ) (ประกาศมาแล้ว 28 วัน)
27 มี.ค. 2560 บร0023.3/ว1476 ขอส่งหนังสือมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ฯ (ประกาศมาแล้ว 31 วัน)
27 มี.ค. 2560 บร0023.3/ว1475 ประกาศกำหนดเขตพื้นที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ (ประกาศมาแล้ว 31 วัน)
24 มี.ค. 2560 บร0023.3/1451 โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School:LSS) ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 34 วัน)
24 มี.ค. 2560 บร0023.3/1450 โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 34 วัน)
 
 
   
   
mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort